Procedura de inscriere in Cartea Funciara este reglementată de Legea nr. 7/1996 și Ordinul nr.700/2014 al directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 

ÎNTABULAREA

 

Reprezintă înscrierea prin care se transmite, constituie sau stinge un drept real cu titlu definitiv de la data înregistrării cererii.

Obiectul întabulării îl constituie înscrierea drepturilor tabulare.

Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege ce vor fi întabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, devenind drepturi tabulare, sunt:

 • dreptul de proprietate privată,
 • dezmembrămintele acestuia
 • alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter,
 • dreptul de proprietate publică şi
 • drepturile reale corespunzătoare proprietății publice
 • drepturile reale de garanţie
 Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se întabulează în cartea funciară sunt:
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitaţie;
 • dreptul de servitute;

De asemenea se înscriu în cartea funciară drepturile reale de garanţie prevăzute de Codul civil şi legile speciale.

ÎNSCRIEREA PROVIZORIE

 

Este înscrierea prin care, sub condiția și în măsura justificării sale ulterioare:

 • se strămută,
 • se constituie,
 • se modifică sau
 • se stinge un drept real

Înscrierea provizorie are loc atunci când:

 • înscrisul original nu îndeplinește cerințele speciale prevăzute de lege pentru întabulare sau
 • când înscrierea este cerută în temeiul unei hotărâri judecătorești supusă recursului

Dacă înscrierea provizorie este justificată ea se transformă într-o întabulare perfectă:

 • în sensul că înscrisul original îndeplinește ulterior cerințele prevăzute pentru întabulare sau,
 • hotărârea judecătorească devine irevocabilă
 • Justificarea înscrierii va fi notată în cartea funciară.

NOTAREA în CARTEA FUNCIARA

 

Este acea înscriere care are ca obiect menționarea în cartea funciară a unor drepturi personale, fapte sau alte raporturi juridice strâns legate de drepturile tabulare, pentru a le face opozabile terților.

Cererea de înscriere în cartea funciară:

 • se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi
 • va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta,
 • prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere;
 • copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) asigură centralizarea şi arhivarea informatică şi analogică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.

În cadastru sistematic se înregistrează din oficiu în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorială sau sector cadastral.

În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

La deschiderea cărţii funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietăţii se vor menţiona toţi coproprietarii şi cota parte cuvenită acestora, atunci când este determinată.

După deschiderea cărţii funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta.

 

DOCUMENTAŢIILE CADASTRALE

În funcție de obiect, documentațiilor cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, sunt:

 • documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară:
 • documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
 • documentaţie întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
 • documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
 • documentaţie de prima înregistrare UI (unități individuale în ansambluri);
 • documentaţie pentru apartamentare;
 • documentaţie pentru subapartamentare/alipire UI;
 • documentaţie pentru reapartamentare;
 • documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

Documentaţia cadastrală se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate care permit accesul şi transferul de date.

Partea digitală a documentaţiei cadastrale cuprinde fişier cpxml iar lipsa acestuia duce la respingerea documentaţiei cadastrale. Persoanele autorizate sunt obligate să înregistreze şi on-line cererile şi fişierele cpxml aferente.

Partea analogică a documentaţiei cadastrale va cuprinde un set de acte în funcție de tipul de lucrare cadastrală realizat:
 1. Borderoul;
 2. Dovada achitării tarifului, după caz;
 3. Formularele tipizate de cereri şi declaraţii;
 4. Certificatul fiscal, după caz;
 5. Copiile:
 • actelor de identitate ale proprietarilor şi
 • actelor ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice sau
 • certificatul constatator, pentru persoanele juridice;
 • copiile actelor de identitate pot fi înlocuite cu adeverinţe emise de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare ale persoanelor fizice.
 1. Copia extrasului de carte funciară, după caz;
 2. Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 3. Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 4. Calculul analitic al suprafeţei;
 5. Memoriul tehnic;
 6. Planul de amplasament şi delimitare;
 7. Releveele construcţiilor, după caz.

Întocmirea documentaţiilor cadastrale, recepţia şi înscrierea în cartea funciară pe flux integrat de cadastru şi carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. identificarea amplasamentului imobilului de către proprietar, indicarea limitelor acestuia persoanei autorizate şi documentarea tehnică;
 2. executarea măsurătorilor;
 3. întocmirea documentaţiei cadastrale;
 4. înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;
 5. recepţia documentaţiei cadastrale;
 6. înscrierea în cartea funciară a dreptului real asupra imobilului.

 

CEREREA DE ÎNSCRIERE

 

Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află imobilul şi va fi însoţită de :

 • înscrisul original sau de copia legalizată a actului doveditor al dreptului prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere. Copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial.
 • în cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.
 • în cazul executărilor silite, în lipsa actelor originale, cererea de recepţie şi înscriere depusă în condițiile prevăzute de Cod de procedură civilă, însoţită de copia legalizată a actului de proprietate
Cererea de recepţie şi/sau  înscriere cuprinde următoarele elemente:
 1. numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului;
 2. codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;
 3. felul şi obiectul înscrierii,
 4. în cazul rectificărilor, modificărilor, reconstituirilor, actualizărilor, completărilor, îndreptărilor erorilor materiale cu indicarea elementelor ce fac obiectul acestor cereri;
 5. indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii;
 6. localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară;
 7. în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară se va arăta:
 • pentru cele din extravilan – tarlaua şi parcela, iar
 • pentru cele din intravilan – strada şi numărul, respectiv blocul, scara, etajul şi apartamentul pentru unităţile individuale amplasate în condominii;
 1. valoarea tarifului achitat şi numărul documentului de plată;
 2. opţiunea modalităţii de comunicare;
 3. data şi semnătura.

Cererea de recepţie şi/sau  înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte.

SITUAȚII SPECIALE

 Întabularea dreptului de servitute
 • se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante şi a celor care constituie fonduri aservite
 • în cazul în care o documentaţie cadastrală de primă înscriere conţine mai multe imobile descrise într-un singur fişier cpxml multiplu, se formulează o singură cerere de recepţie şi înscriere

Înscriere succesivă a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice asupra aceluiaşi imobil

 • se va depune o singură cerere de înscriere,
 • cererea se va înregistra sub un singur număr

Întabularea unei unități individuale dintr-un condominiu şi a cotelor părţi (apartament intr-un bloc) ce revin acesteia din terenul parte de uz comun

 • se vor face în baza unei singure cereri de recepţie şi/sau înscriere
 • cererea va cuprinde identificarea atât a cărţii funciare a unităţii individuale cât şi a cărţii funciare a terenului.

Întabularea unui act juridic ce are ca obiect mai multe imobile situate în circumscripţia aceluiaşi birou teritorial,

 • se depune o cerere de înscriere pentru fiecare imobil.
 • înscrisul original sau copia legalizată a acestuia se va ataşa la prima cerere de înscriere,
 • la celelalte cereri de înscriere se va menţiona numărul de înregistrare al cererii la care a fost ataşat originalul sau copia legalizată a actului juridic pe care se întemeiază înscrierea
 • cererile de înscriere vor fi înregistrate în Registrul General de Intrare al biroului teritorial de cadastru ca cereri legate, urmând a fi repartizate aceloraşi persoane responsabile.
Întabularea sau înscrierea provizorie:
 • poate fi cerută de orice persoană care urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular
 • dreptul ce se poate solicita este potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative,

Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă:

 • înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi
 • chitanţa doveditoare a plăţii

  

SOLUȚIONAREA CERERII

ÎNREGISTRAREA CERERII
 • direct la sediul BTCPI
 1. de mandatarul general al celui îndrituit;
 2. de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
 • prin poştă sau curier
 •  se depun la registratură şi se înregistrează în registrul general de intrare.
 • prin fax,
 • se înregistrează în registrul general de intrare
 • cererea împreună cu actul în original se transmite prin poştă cu confirmare de primire sau direct, în aceeaşi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.
 • în situaţia în care înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu a fost primit în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge.
 • termenul de soluţionare se calculează de la data la care a fost primit înscrisul original sau copia legalizată a acestuia.
MODIFICAREA SAU COMPLETAREA CERERII

Cererea nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere. Soluţionarea acesteia se va face numai în limitele capetelor de cerere formulate dosarul cererii.

Va putea fi completată numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când:

 • nu i-au fost ataşate toate înscrisurile necesare soluţionării şi
 • când se impune refacerea documentaţiei cadastrale sau a unei părţi din aceasta

Termenul pentru completarea dosarului curge de la data primirii dovezii comunicării referatului de completare și nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările.

ADMITEREA CEREREA
 Se dispune intabularea sau înscrierea provizorie
 1. prin încheiere
 2. încheierea va cuprinde:
 • determinarea dreptului sau a faptului,
 • indicarea numărului cadastral al imobilului şi
 • indicarea numărului cărţii funciare,
 • indicarea părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea
 • se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.
Încheierea se comunică:
 • celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic,
 • precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză,
 • în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii,
 • nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
 
RESPINGEREA CERERII

Cererea va putea fi redepusă:

 • în limita cererii iniţiale şi
 • fără a putea fi completată cu noi capete de cerere,
 • o singură dată,
 • în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii,
 • fără plata unui tarif suplimentar pentru redepunere

Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează.

Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină:

 • copia încheierii de respingere şi
 • toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii

Noua cerere primeşte un număr de înregistrare şi se formează un nou dosar.

CĂI DE ATAC A ÎNCHEIERII
 Cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere
 • în termen de 15 zile de la comunicare
 • se soluţionează în termen de 20 de zile
 • se soluționează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul

În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef. 

Plângere împotriva încheierii registratorului-şef
 1. se poate formula de cei interesaţi sau notarul public,
 2. în termen de 15 zile de la comunicare,
 3. se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul,
 4. când se depune direct la judecătorie, instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea:
 • dosarului încheierii şi
 • copia cărţii funciare,
 • notarea plângerii în cartea funciară

Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară.

Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

 Apel împotriva hotărârii pronunţate de judecătorie

 

 • Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului. 
 • Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.  
 • În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se radiază din oficiu. 

 

 

Acte necesare…….Cerere de inscriere  și ……….Cerere de receptie